Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Krumps: Krumps is een V.O.F. die zich ten doel stelt als marketing bureau werkzaamheden als webdesign, hosting, desktoppublishing, DTP werk, drukwerk, 3D visuals en 3D animaties te verrichten.
2. Website: De website van Krumps die te raadplegen is via https://www.krumps.nl/.
3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die Krumps webdesign en/of hosting en/of desktoppublishing en/of DTP werk en/of drukwerk en/of 3D visuals en/of 3D animaties werkzaamheden laat verrichten.
4. Diensten: Alle door Krumps en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever verleende diensten, onder andere inhoudende het verrichten van webdesign en/of hosting en/of desktoppublishing en/of DTP werk en/of drukwerk en/of 3D visuals en/of 3D animaties werkzaamheden, alsmede alle andere door Krumps ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever verricht worden.
5. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Krumps en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Krumps en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Krumps.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de door Krumps verstrekte offerte goed heeft gekeurd.
3. Indien Opdrachtgever een factuur van Krumps ontvangt, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de factuur betaald is.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Krumps zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken met Opdrachtgever.
2. Krumps heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Krumps aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Krumps worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Krumps zijn verstrekt, heeft Krumps het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Krumps hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Krumps dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5. Krumps behoudt zich het recht voor ontwerpen die in het kader van Diensten gemaakt zijn door Krumps als eigen promotie te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.
6. In onderling overleg met Opdrachtgever is Krumps gerechtigd de bedrijfsnaam van Krumps te vermelden op de ontwerpen die in het kader van Diensten gemaakt zijn.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Krumps en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Krumps op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 6: Kosten, honorering en betaling
1. Krumps heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Krumps mede te delen.
3. De van toepassing zijnde prijs verschilt per Dienst.
4. De door Krumps gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
5. Opdrachtgever dient achteraf te betalen. Enkel indien dit is overeengekomen tussen Krumps en Opdrachtgever, dient Opdrachtgever een aanbetaling te doen.
6. De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden per bank.
7. De door Krumps aan Opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 14 (veertien) dagen voldaan te zijn.
8. Betaling in termijnen door Opdrachtgever is niet mogelijk.

9. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
10. Indien Krumps besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk.

Artikel 8: Levering
1. De levering van de door Opdrachtgever gekozen Dienst(en) zal digitaal geschieden, tenzij anders is overeengekomen tussen Krumps en Opdrachtgever.
2. Indien het drukwerk betreft overeenkomstig hetgeen Krumps en Opdrachtgever is afgesproken.
2. De leveringstermijn is afhankelijk van hetgeen is overeengekomen tussen Krumps en Opdrachtgever.
3. Meer-of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: -oplage tot 20.000 eenheden: 10%; -oplage van 20.000 en meer: 5%. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Krumps is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. Krumps garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Krumps is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.
3. Indien Opdrachtgever gekozen heeft voor een Dienst waarbij Krumps een (3D) ontwerp en/of webdesign zal maken, is Krumps niet aansprakelijk indien Opdrachtgever hiervoor afbeeldingen en/of ontwerpen en/of beelden wil gebruiken die afkomstig zijn van andere media en waar een auteursrecht op berust, zonder dat Krumps hiervan op de hoogte is gebracht door Opdrachtgever.
4. Indien Krumps wel op de hoogte is gebracht van hetgeen zoals in artikel 9.3 is bepaald, kan Krumps de door Opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en/of ontwerpen en/of beelden enkel gebruiken op risico van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever ontwerpen van Krumps die in het kader van een Dienst gemaakt zijn voor Opdrachtgever publiceert op plaatsen waar dit niet is toegestaan, is Krumps niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
6. Indien de website van Opdrachtgever, gemaakt door Krumps, gehackt wordt door een derde, is Krumps niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever hierdoor oploopt. Hetzelfde geldt voor een virus dat zich voordoet op de website van Opdrachtgever die ontworpen en gemaakt is door Krumps en/of voor een server die spam verstuurt.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een passend privacybeleid op haar website, ook indien Krumps de website voor Opdrachtgever ontworpen en gemaakt heeft.

8. Indien Opdrachtgever drukwerk laat verrichten door Krumps, voert Opdrachtgever een controle uit naar aanleiding van het door Krumps geleverde ontwerp. Mocht Opdrachtgever aan Krumps laten weten dat er geen fouten zijn waargenomen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het drukwerk vanaf dat moment bij Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt het risico voor fouten na de laatste controle.
9. Krumps is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10. Krumps is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
11. Krumps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en/of informatie die in het kader van Diensten wordt verschaft en schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Krumps.
12. Indien Krumps toch aansprakelijk wordt gesteld, is Krumps uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Krumps met betrekking tot haar Diensten.
13. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Krumps, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel Krumps zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in het water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Krumps of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten.
3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, in een dergelijk geval zal Krumps overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Krumps heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 11: Intellectueel eigendom
1. Krumps behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Krumps behoudt het intellectuele eigendom op alle ontwerpen die in het kader van Diensten gemaakt worden. Verveelvoudiging, openbaarmaking, exploitatie of het ter kennis brengen van derden van deze ontwerpen is niet toegestaan, tenzij Krumps hier uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

Artikel 12: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Krumps is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Krumps goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting tekort zal schieten.
2. Indien Krumps de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Krumps gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Krumps gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 13: Vindplaats Algemene Voorwaarden
1. Opdrachtgever kan deze Algemene Voorwaarden vinden op de Website.
2. Opdrachtgever kan deze Algemene Voorwaarden opvragen door een e-mail te sturen naar info@krumps.nl.

Artikel 14: Identiteit van Krumps
1. Krumps is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84289112 en draagt btw-nummer NL863160360B01. Krumps is gevestigd aan de Hoogven 11c (5469 EM) te Erp.
2. Krumps is te bereiken via info@krumps.nl.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen Krumps en Opdrachtgever, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.

 

kruimel blauw groot

wanna meet?

Bussele 1
5469 DT Erp

Benieuwd naar wat we voor jouw bedrijf kunnen doen?

Contact met Krumps

Gezellig! Vertel ons waar je meer over wil weten en we nemen snel contact met je op.

Suiker en melk?

Gezellig! Vertel ons waar we het over gaan hebben en we bellen je terug om een afspraak in te plannen.